Poczatki Kopalni Hoym 1792-1841
 

 

Kopalnia Hoym 1792 - 1834 

Kopalnia „Hoym” założona została w 1792 roku przez pruską Kamerę Wojenno- Dominialną we Wrocławiu. Do roku 1834 była własnością Skarbu Państwa Pruskiego , a węgiel wydobywany był bez nadania.  

Początkowo znajdowała się na terenie Dominium Biertułtowy. Pierwsze szyby głębione były na tzw. Grubskich Brzegach . Był to teren pomiędzy wychodnią pokładu przy ulicy Sienkiewicza a ulicą Hallera oraz cmentarzem w Biertułtowach a potokiem przy ulicy Młyńskiej. Po tym czasie została sprzedana osobom prywatnym, tworzącym Gwarectwo Kopalni Hoym. Odkryty pokład (602) o miąższości 1,7-2,0m z przerostem nazwano pokładem Hoym na cześć pruskiego ministra dla prowincji śląskich, hrabiego Karola von Hoym. Pole nadania  po roku 1834 znajdowało się i było zaznaczone na mapach u zbiegu trzech obecnych ulic Hallera, Rydułtowskiej i Sokolskiej, z szybem wodnym Maszynowym.  Do roku 1822 eksploatacja zeszła do głębokości 37m i po tym czasie przeniosła się na zachód od ulicy Hallera. W 1830 roku kopalnia ta posiadała około 28 szybów o różnej głębokości od 15-55m. W roku 1793 wydobyła 2000 szafli po 73,5 kg, a w 1796 roku 3000 szafli grubego węgla i 4400 szafli drobnego węgla. 

W końcowym okresie około roku 1840 kopalnia wydobywała 4000 ton rocznie. Najważniejszymi szybami były: Goldammer (51,4m), Thurnagel (60,4m), Beust (64,1m), które sięgały do pokładu 602, 604, a nawet 605.

 

Kopalnia Sylwester. 

Kopalnia ta znajdowała się na wschodnim zboczu ulicy Wypandów i sięgała za nowo budowany kościół przy ulicy Górnośląskiej w Niedobczycach. Kopalnia „Sylwester” została nadana przez Królewski Wyższy Urząd Górniczy w Brzegu w 1830 roku królewskiemu radcy ekonomicznemu Karolowi Augustowi Cuno i w tym samym roku sprzedana osobom prywatnym.  Samodzielnie istniała w zasadzie tylko 4 lata , bo w 1835 roku wydobycie zaliczane było do produkcji kopalni Skonsolidowanej Hoym. Wydobycie prowadzone było za pomocą  poziomej sztolni Sylwester o długości około 233m oraz 22 szybami na zboczu głębionych kaskadowo po kilka na jednym poziomie o głębokości 20-48m. Wydobycie prowadzone było w pokładach Osten (604) i „ Dolny” Sylwester (605) W czerwcu 1834 roku właściciele kopalni Hoym i Sylwester zawarli umowę o połączeniu obu kopalń w jeden zakład  i jedno gwarectwo o 122 kuksach przyjmując nazwę „Skonsolidowana Kopalnia Hoym”. Konsolidację zatwierdził w 1835 roku Królewski Wyższy Urząd Górniczy w Brzegu. 

 

Pole górnicze  Biertułtowy. 

Pole górnicze zgłoszone zostało jako kopalnia przez kupca Ignacego Eiseneckera w 1838 roku . W tym samym roku w dniu 25.9.1838 kopalnia ta została scedowana gwarectwu „ Skonsolidowana Hoym”, ponieważ nie podjęto eksploatacji z uwagi na wybrany pokład Hoym . W roku 1840 Królewski OUG w Brzegu nadał to pole gwarectwu „ Skonsolidowana Kopalnia Hoym”. W dniu 5.2.1841 roku właściciele obu kopalń zawarli umowę o ich połączeniu, która została zalegalizowana w dniu 25.6.1841 roku przez WUG w Brzegu. Udziałowcami zostali dawni właściciele a całe  gwarectwo  trzech kopalń reprezentował wybrany aptekarz Ferdynand Fritze z Rybnika.

 

Szyb Thurnagel (Zygmunt) widok z roku 1881.

 

 

Budynek maszynowni i kotłowni Szybu Thurnagel (Zygmunt) a tzw. Maszynioku,

adoptowany w latach 30-tych XX wieku na mieszkania. Stan aktualny.